Číst

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Kategorie: Agronomická fakulta

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 10,89 MB

ISBN: 978-80-7509-959-4

Poslední aktualizace: 5. 3. 2024

Formát knihy: PDF

Pěstování kukuřice seté s podsevovými plodinami: Certifikovaná metodika

Autor:
Vladimír Smutný, Pavel Nerušil, David Kincl, Antonín Kintl, Antonín Šedek (a kol.)

Metodika se zaměřuje na praktické využití technologie pěstování kukuřice s podsevovými plodinami. V polních podmínkách bylo ověřováno využití zakládání porostů různých druhů plodin do prostoru mezi řádky kukuřice pomocí multifunkčního stroje (plečkování, setí podsevu, aplikace kapalného hnojiva a pásová aplikace herbicidů) při růstové fázi 3–4 listů. Byl prokázán pozitivní vliv podsevů v kukuřici na půdní biologické vlastnosti (pH, půdní respiraci, vybrané ukazatele enzymatické aktivity, strukturní stav a vodostálost půdních agregátů) a s tím související zlepšení procesu mineralizace živin. Výsledky technologie pěstování kukuřice s podsevovými plodinami ukázaly příznivý vliv na omezení vodní eroze. Výnosy a kvalita píce silážní kukuřice, zjištěná ujednodruhových podsevů a směsí podsevových plodin, byla srovnatelná s variantou bezpodsevu. Pokles výnosu byl častěji zaznamenán u těch druhů podsevů či směsí, u nichž byla vyššíprodukce biomasy. V relativním vyjádření byl pokles ve výnosu silážní hmoty či zrna v jednotkáchprocent (4–9 %) v porovnání s variantou bez podsevu. Tato technologie umožňuje cílenoupásovou aplikaci herbicidu pouze v řádku kukuřice (58 % plochy) díky vybavení protiúletovýmiclonami. Snížení počtu pojezdů po pozemku, cílená aplikace dusíku do půdy a snížení spotřebyherbicidů jsou environmentálními přínosy této technologie.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.